PLANMECA GROUP PRIVACY PRIVACYVERKLARING


ONZE PRIVACYVERBINTENIS


Planmeca Group doet er alles aan om uw privacy te beschermen. We respecteren uw rechten als betrokkene. We houden u op de hoogte over onze gegevensbeschermingspraktijken en het doel en de wettelijke basis van de gegevensverwerking wanneer we uw persoonsgegevens verkrijgen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met geschikte en geautoriseerde derden die ook onze privacypraktijken respecteren. We gebruiken altijd passende overdrachtsmechanismen en waarborgen bij het verwerken en overdragen van persoonsgegevens.


PRIVACYVERKLARING


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Planmeca en de bedrijven die tot dezelfde groep behoren (gezamenlijk ‘Planmeca’) uw persoonsgegevens verzamelen, beheren en beschermen. Deze privacyverklaring is gericht aan onze potentiële, huidige en voormalige klanten, zakenpartners, dealers en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Er kunnen aanvullende privacyverklaringen zijn uitgegeven door lokale Planmeca-bedrijven: deze aanvullende verklaringen vormen een aanvulling op deze privacyverklaring op groepsniveau en houden rekening met relevante nationale gegevensbeschermingsvereisten en -praktijken. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we bij Planmeca persoonsgegevens verwerken als we optreden als gegevensbeheerder.


DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN VERWERKING


In het kader van ons bedrijf verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van onze potentiële, huidige en voormalige klanten, zakenpartners, winkeliers en andere zorgverleners.


De doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens zijn afhankelijk van de capaciteit waarin u met ons communiceert. De belangrijkste doelen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij Planmeca zijn:


- Op zoek naar potentiële klanten en het ontwikkelen van klantrelaties
- Het uitvoeren van marketingactiviteiten met betrekking tot onze producten en diensten
- Het leveren van diensten, producten en advies aan onze klanten, inclusief technische service en ondersteuning op locatie en op afstand, evenals trainingen voor medische apparatuur en software
- Communiceren met onze huidige en potentiële klanten via verschillende kanalen, zoals nieuwsbrieven, klantfeedbackonderzoeken, verzoeken of vragen, en op evenementen
- Het houden en faciliteren van sweepstakes en wedstrijden
- Het promoten van Planmeca-producten en –diensten
- Uitvoeren van marktstudies en onderzoek
- Administratieve doeleinden zoals het plannen en ontwikkelen van de bedrijfsactiviteiten van Planmeca.


We verwerken alleen persoonsgegevens als we hiervoor een wettelijke basis hebben. De rechtsgrondslag is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verwerken.


Dit betekent dat we persoonsgegevens verzamelen en verwerken in de volgende gevallen:


- Om een ​​contract na te komen wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan of overweegt dit te doen
- Wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben, zoals een zakelijke of commerciële reden om persoonsgegevens te verwerken, kunnen deze redenen bijv. beheer en ontwikkeling van klantrelaties of bedrijfsactiviteiten of het delen van gegevens met andere Planmeca Group-bedrijven. Wanneer we legitiem belang als rechtsgrondslag gebruiken, gaan we er zorgvuldig van uit dat een dergelijke verwerking verenigbaar is met de rechten en vrijheden van de betrokkene.
- Om te voldoen aan onze wettelijke of statutaire verplichtingen
- Wanneer u ons vooraf uw toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken.


CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


De gegevens die we verwerken, zijn afhankelijk van de aard van onze relatie met u. We verwerken doorgaans categorieën van persoonsgegevens, zoals:


- Algemene contactgegevens en andere informatie zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en andere contactgegevens
- Bedrijfsinformatie en informatie over de functie en functietitel van contactpersonen van onze klanten
- Gegevens met betrekking tot de klantrelatie en contractuele relatie, zoals informatie met betrekking tot bestellingen en transacties, en informatie met betrekking tot het leveren en beheren van onze producten en diensten
- Gegevens met betrekking tot klantinteractie, bijv. klantcontacten en demo-aanvragen of vragen via onze websites, of sociale media-activiteit
- Gegevens met betrekking tot evenementen en trainingen die door ons of andere gelieerde partijen worden georganiseerd
- Gegevens met betrekking tot online accounts op onze online winkels, extranetten of andere online services
- Gegevens verzameld tijdens het gebruik van onze websites of andere online diensten (bijv. Cookies)


Deze gegevens kunnen rechtstreeks door u worden verstrekt, of ze kunnen worden verzameld bij onze zakenpartners (bijv. Contactgegevens van zorgbedrijven) of andere derde partijen. De gegevens die we van u verzamelen, zijn afkomstig van verschillende kanalen, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, onze producten of diensten koopt of deelneemt aan onze evenementen.


BEWAARTERMIJN


We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring en om te voldoen aan dwingende wetgeving, zoals boekhoudvereisten. Als algemene regel verwerken wij relevante persoonsgegevens voor de duur van de klantrelatie en voor een vooraf bepaalde periode na beëindiging van de relatie. We streven ernaar ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we verwerken actueel en correct zijn. In sommige omstandigheden kunnen we persoonlijke gegevens anonimiseren voor bijv. statistische doeleinden.


GEGEVENSOVERDRACHT EN VERWERKING BUITEN DE EU / EER


We zijn een wereldwijd bedrijf en vanwege technische en operationele vereisten kunnen we persoonsgegevens buiten de Europese Unie en / of de Europese Economische Ruimte verwerken. Als we persoonlijke gegevens buiten de EU / EER overdragen, zal de overdracht worden uitgevoerd in overeenstemming met geschikte overdrachtsmechanismen, zoals het gebruik van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. We kunnen persoonsgegevens delen binnen onze groepsmaatschappijen en regionale dealers en leveranciers.


In sommige gevallen kunnen we ook persoonlijke gegevens delen met geschikte en geautoriseerde externe ontvangers wanneer we diensten voor u verlenen. We kunnen ook persoonlijke gegevens doorgeven aan onze onderaannemers die namens ons gegevens verwerken voor bijvoorbeeld IT-ontwikkeling, hosting en ondersteuning. We delen alleen informatie met overheidsinstanties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of statutaire vereiste.


VEILIGHEID VAN VERWERKING


We handhaven passende en adequate organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of openbaarmaking van of toegang tot de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de persoonlijke gegevens die we bijhouden, en de toegang is op een strikte 'need-to-know'-basis. We eisen van alle medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens dat ze deze strikt vertrouwelijk behandelen.


RECHTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING


In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u mogelijk het recht om/op :


- Verzoek om toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren
- Ons verzoeken om eventuele onjuistheden in de persoonlijke gegevens die we over u hebben te corrigeren

- Uw toestemming op elk moment in te trekken als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming
- In sommige omstandigheden om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een derde partij te vragen
- In sommige omstandigheden om verwijdering of beperking van de verwerking te verzoeken of om bezwaar te maken tegen de verwerking


Mogelijk hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een email opsturen naar privacy@ekipdental.be


U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u niet tevreden bent met onze gegevensbeschermingspraktijken.


ONZE CONTACTGEGEVENS


We hebben een wereldwijde functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Als u vragen heeft over gegevensbescherming bij Planmeca of als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming op dpo (at) planmeca.com.


WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING


We kunnen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving om wijzigingen in onze gegevensbeschermingspraktijken weer te geven. Deze kennisgeving is bijgewerkt op 10 juni 2019.